Házirend

Házirend

Intézményünk házirendje a Közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. Tv. És a Nevelési intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Házirendünk hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, szüleikre és az intézmény dolgozóira. Az intézmény területére való belépéstől annak elhagyásáig szabályozza az óvoda életét.

Tartalmazza az óvoda életrendjével, a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályokat.

Általános információk az óvodáról

 

 • Az Óvoda fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
 • A központi óvoda neve, címe: Nyugati Városrészi Óvoda      
                                                    7632 Pécs, Mezőszél utca 2     
                                                    : 72/534-461           
                                                    E-mail: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu
 • Óvodavezető neve: Dr. Battyáni Istvánné
 • Tagintézményünk neve, címe: Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai SPORTÓVODÁJA
  7631 Pécs Közraktár u.      
                                                   Tel./Fax: 72/ 310-290
                                                     Mobil: 06-20/311-96-51
                                                    Email: sportovi@nyugatiovoda.hu
                                                   Webcím: www.sportovipecs.hu

 

 • Tagóvoda vezetőjének neve: Babics Attiláné 30/278-5463
 • Gyermekvédelmi felelős neve: Staubachné Orbán Andrea

 

Az óvoda igénybevételének szabályai:

 

 • A gyermek igénybe veheti az óvodát:
  • Amennyiben 3. életévét betöltötte, és felvételt nyert – a felvétel napjától a tankötelezettség kezdetéig
  • Amennyiben megbízhatóan szobatiszta
  • Amikor egészséges
  • Akkor, ha a szülő az étkezési díjat befizette

 

Az intézmény nyitva tartása

 

 • Az óvodai nevelési év szeptember 1-től és a következő év augusztus 31.-ig tart.
 • Június 15 - augusztus 31 között nyári életrend szerint működik az óvoda összevont csoportokkal. Ebben az időszakban csak a dolgozó szülők gyermekeit tudjuk fogadni (szabadságolások miatt).
 • Az óvoda üzemeltetése a nyári nagytakarítás, és karbantartás idejére szünetel általában 4 hétig. A szülő kérésére az óvoda a szünet idejére gondoskodik a gyermek elhelyezéséről másik óvodába. Az ilyen irányú igényeket májusban kell jelezni a tagóvodavezetőnél.
 • A nyári takarítási szünet idejét minden év február 15-ig a fenntartó jóváhagyása után közöljük a szülőkkel, hogy szabadságukat tervezni tudják.
 • Az óvoda a nevelési év során max. 5 nevelés nélküli munkanapot Ezek időpontját az éves munkatervben határozza meg a nevelőtestület. Erről a szülőket legalább 7 nappal korábban értesítjük a faliújságon keresztül. Külön kérésre gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
 • Az óvoda karácsony és újév között felmérés alapján, igény szerint tart nyitva.
 • Az óvodai csoportok a naponta 700órától 1630óráig fogadják a gyermekeket.
  Összevont csoportot szervezzük naponta reggel 630- 700 óráig, illetve délután 1630-1700-óráig a szülők munkaidejéhez alkalmazkodva.
 • A gyermeki érdekek, és szükségletek figyelembevételével összeállított óvodai napirend betarthatósága miatt a nagycsoportosoknak legkésőbb 800 óráig, a kis-, és középső csoportosoknak 830 óráig kell az óvodába érkezni.
 • A gyermekek és az értékek biztonsága érdekében a csoportoknál a kapukat bezárjuk. Ezt követően a kaputelefon, illetve kód használatával jelezzék belépési szándékukat.
 • A nem napközis gyermekek a déli étkezésig tartózkodhatnak az óvodában.
 • Az óvodás korú gyermek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a délutáni pihenés feltételeit az óvodának kell biztosítani. Ezért a nyugalom fenntartására figyelnie kell mindenkinek, aki pihenési időben az épületben tartózkodik.
 • A gyermek napi 10 óránál hosszabb időt nem tölthet az óvodában

 

Gyermekek az óvodában

 

 • Az óvodában gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számukra biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 • A gyermek joga, hogy biztonságos, egészséges környezetben neveljék.
 • A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének, életkorának megfelelő nevelésben, és oktatásban részesüljön
 • A gyermek joga, hogy az óvoda életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A pedagógusok, és a szülők közös felelőssége, hogy ehhez a szükséges feltételeket folyamatosan biztosítsák.
 • A gyermek abban az évben, amelyben az életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Saját jogainak gyakorlása közben a gyermek nem korlátozhat másokat.
 • A gyermekek az óvoda helységeit és ezek berendezési tárgyait csak óvodai dolgozó felügyelete mellett használhatják.
 • Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda területe nem játszótér, ezért a gyermekek átvétele után az intézmény területét mielőbb el kell hagyni.
 • Az óvoda parkolójában a gyermekek felügyelete, testi épségének megóvása a szülők kötelessége.
 • A különböző óvodai eszközöket, felszerelési tárgyakat a gyermek fejlettségének megfelelően és rendeltetésszerűen használhatja. Ezt a szabályt a szülő jelenléte sem oldja fel az óvoda területén!
 • Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét, egészségét. Ennek érdekében fontos, hogy megismerje és alkalmazza azokat az ismereteket, melyek egészségét és biztonságát védik.
 • Ékszerek viseléséből származó balesetekért, és elvesztéséből eredő károkért az óvoda felelősséget nem vállal.
 • Az óvodai tevékenységekhez nem szükséges dolgokat ne hozzanak be a gyermekek (értékes játékok, pénz, mobiltelefon, stb.) – ezekért az óvoda nem vállal felelősséget.
 • A gyermekek ruházata az óvodában:
  • Jellemezze a praktikusság, kényelem, és tisztaság, valamint a mindenkori időjárásnak megfelelő legyen.
  • A ruházatot, cipőt, csizmát, jellel kell ellátni, és a kijelölt helyen elhelyezni
  • A testneveléshez textil tornazsákban: rövidnadrág, póló, és tornacipő szükséges.
  • Az uszodai felszerelést a középső, és nagycsoportos gyermekek számára kell biztosítani: fürdőruha, papucs, törölköző, hátizsák (amiben ezt szállítani lehet), igény szerint fürdősapka, hajszárító.
  • A korcsolya foglalkozásokhoz sapka, vastag kesztyű vízálló nadrág és dzseki szükséges, amennyiben van, élezett saját korcsolya, és erős hátizsák (a korcsolya szállításához).
●           Gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályok

 

Egészségvédelmi szabályok

 

 • A gyermekeket évente az óvoda orvosa, illetve szakorvosok (belgyógyászati, fogászati, szemészeti, stb. szűrés) vizsgálják meg. Ennek időpontját a faliújságon jelezzük.
 • A szülő kötelessége tájékoztatni az óvodát gyermeke egészségi állapotáról (asztma, allergia, lázgörcsre, epilepsziára való hajlam, stb.)
 • Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja! Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről és a legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia.
 • Az óvodába gyógyszert (gyógyhatású készítményt) a gyermekkel beküldeni nem szabad, és az óvoda személyzete a szülőtől sem veheti át.
 • Az óvodába ételt, italt behozni tilos! Kivételt képez ez alól a csoportok által meghatározott gyümölcsnap, és az óvodai rendezvények.
 • A rendezvényekre, születésnapokra behozott élelmiszer származását, szavatosságát igazolni kell. Krémes, otthon készített süteményeket nem szabad behozni.
 • A csoportszobákba higiéniai okok miatt utcai cipővel ne menjenek be! (Kivétel a szülői értekezlet, és a szülőkkel közös rendezvények.)
 • Az óvoda egész területére állatot behozni csak előzetes óvodavezetői egyeztetés és engedéllyel lehet.
 • Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!

 

Szülők az óvodában

 

 • A szülő joga, hogy megismerje az intézmény Helyi Nevelési Programját, Házirendjét. E dokumentumok megtekintését az óvoda vezetőjétől, illetve a pedagógusoktól kérheti, az intézményből ki nem viheti.
 • A gyermek hiányzását a szülőnek be kell jelenteni!
 • A szülő kötelessége biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való rendszeres részvételét
 • A Közoktatási Törvény értelmében igazolatlan ( bejelentés nélküli ) hiányzás esetén az 5 év alatti gyermeket 10 nap után törölni kell a felvételi naplóból. Az 5 évet betöltött gyermek ha igazolatlanul 7 napnál többet mulaszt, értesítenünk kell a lakóhely szerint illetékes jegyzőt.
 • A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesíthesse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget (pl, uszodai felszerelés, tornafelszerelés stb. ne hiányozzon).
 • A szülő joga, hogy tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, segítséget kérhet nevelési problémái megoldásához. Ehhez előre egyeztetett időpontban fogadóórát kérhet az óvodavezetőtől, illetve a pedagógusoktól.
 • A szülő joga, hogy az óvodavezető, és a pedagógus hozzájárulásával előre egyeztetett időpontban fogadó órán részt vegyen.
 • A szülő joga, hogy személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, de egyéni érdekei érvényesítését nem helyezheti a közérdek elé.
 • A szülő a gyermekek nagyobb csoportját – épületenként a gyermeklétszám 50%-át –érintő bármely kérdésről tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől. Az e kérdéskörbe tartozó ügyek tárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
 • Az óvodai és családi nevelés összehangolásának, a nevelés egységének érdekében Szülői Tanács működik, mely szükség esetén ülésezik.
 • A szülők tájékoztatása, és a hatékony együttnevelés érdekében negyedévenként szülői értekezletet Erre az időre a gyermekek szakszerű felügyelete az óvodán belül nem megoldható, a gyermekek elhelyezéséről a szülő köteles gondoskodni.
 • A Szülői Szervezet joga figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az óvoda vezetőjét, a nevelőtestületet, szükség esetén a fenntartót.
 • A születésnapok, névnapok, ünnepélyek, a helyi nevelési programban meghatározottak szerint zajlanak (délelőtt, illetve délután). Csak a nyílt óvodai ünnepélyeken kérjük a szülői jelenlétet (anyák napja, évzáró – ballagás, gyermeknap).
 • A szülő kötelessége különösen, hogy tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát, és jogait, szóhasználatával, viselkedésével a gyermekek számára pozitív példát nyújtson.
 • Szülőkre vonatkozó egyéb szabályok:
  • Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért vállalnak felelősséget, akiket az óvónő, vagy a dajka személyesen átvett a szülőtől. A szülőnek, illetve az általa írásban megjelölt személynek átadott gyermekért az átadás után felelősséget nem vállalunk! Egyedül gyermek nem érkezhet, nem távozhat az óvodából!
  • Elvált szülők esetében, ha a szülők nem tudnak megegyezni, a mindenkori bírósági végzést vehetjük figyelembe. Amennyiben ilyen nincs, mindkét szülőnek azonos jogai vannak a gyermek elvitelével kapcsolatban.
  • Ne hívják a kerítéshez, és főleg ne adják ki illetve be a kerítésen a gyermekeket, mert legközelebb ezt egyedül is megteszik.
  • A kisebb testvéreket ne hagyják őrizetlenül! A babakocsikat ott helyezzék el, ahol nem akadályozzák a közlekedést.
  • Az utcai bejárati kaput csukják be, és a gyermekzárral rögzítsék maguk után!
  • Az óvoda berendezési tárgyait funkciójuknak megfelelően használják / Pl. a radiátor burkolatára, illetve az öltözőszekrények tetejére ne ültessék öltöztetés közben a gyermekeket./
  • Hosszas beszélgetéssel ne tartsák fel az óvónőt, erre a célra vegyék igénybe a fogadó órákat, szülői értekezleteket.
  • Az óvodai programokon – pl. úszás, korcsolya, kirándulás, stb.- segítséget nyújtó szülők gyermekei is kötelesek a csoportra vonatkozó szabályokat betartani. A szülő jelenléte nem jelet felmentést a szabályok alól!

 

Pedagógiai munka az óvodában

 

 • Az óvodában a nevelés a nevelőtestület által készített Helyi Nevelési program alapján történik. Ez a dokumentum minden csoportban megtalálható, a szülők igénye alapján a hozzáférést biztosítjuk. A dokumentum az óvoda területéről nem vihető ki.
 • Az intézményben épületenként egy-egy óvodapedagógus foglalkozik a gyermekvédelmi feladatok ellátásával. A segítségre szorulók gondjaikkal hozzájuk fordulhatnak.
 • Az óvodapedagógusok a gyermek személyiségfejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködnek a szülőkkel.
 • A pedagógusok a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatják a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszenek annak betartatására.
 • A gyermekeket rendszeresen balesetvédelmi oktatásban részesítik a pedagógusok.
 • Baleset esetén a pedagógus köteles értesíteni a szülőt, és az óvoda vezetőjét, valamint az egyéb szükséges intézkedéseket megtenni.
 • A pedagógus kötelessége, hogy szóhasználatával, viselkedésével a  gyermek számára pozitív példát nyújtson, valamint a gyermek és a szülők emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsa.

 

Térítési díjak befizetésének rendje

 

 • Az étkezési díjak befizetése havonta történik 7.00-16.30-ig. .A befizetések időpontjai egész évre ki vannak függesztve az óvodák bejáratánál.
 • A szülő a család anyagi helyzetétől függően írásban kérheti gyermeke számára az ingyenes étkezést, vagy a térítési díj csökkentését. Az erre a célra biztosított összeg elosztásáról a gyermekvédelmi felelőssel az óvoda vezetője dönt.
 • A gyermek hiányzását be kell jelenteni (telefonon is lehetséges).
 • A bejelentés időpontja lényeges, mert a hiányzást csak ennek függvényében tudjuk jóváírni a következő ebédbefizetésnél:- a 9 óráig bejelentett hiányzást már a következő naptól,- a később bejelentett hiányzást csak a 2. naptól lehet visszatéríteni.
 • A be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt a szülő.
 • Az ingyenes étkezést igénybevevők számára is kötelező a hiányzás bejelentése, valamint az étkezés igénybevételét igazoló ív aláírása a befizetés napján. Ennek elmulasztását a gyermekvédelmi felelős jelenti az illetékes szerv felé.
 • Étkezési díjkedvezmények:

A támogatásra való jogosultság

Támogatás mértéke

Feltétele:

Állami normatíva alapján

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

100 %

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat másolata
 • A szülő nyilatkozata

A gyermek tartósan beteg illetve fogyatékos

50%

 • A folyósított családi pótlékról szóló, a kifizetőhely által kiállított igazolás
 • A szülő nyilatkozata

3 vagy több gyermeket nevelők

 

50 %

 • A folyósított családi pótlékról szóló, a kifizetőhely által kiállított igazolás
 • A szülő nyilatkozata

Önkormányzat által biztosított keretösszeg

Szociális rászorultság

 

 • A szülő írásbeli kérelme
 • Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős javaslata alapján az óvodavezető

 

Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

 

 • Idegenek az óvodában: dolgozókon kívüli személyek az óvoda területén csak vezetői engedéllyel tartózkodhatnak! (leendő szülők, dolgozók hozzátartozói, szerelők, stb.)
 • Az óvoda területén, faliújságain, csak vezetői hozzájárulással lehet elhelyezni reklámanyagot, vagy egyéb, az óvoda profiljával egyező, tevékenységével, működésével kapcsolatos anyagot.
 • Az óvoda profiljával nem egyező reklám elhelyezésére nincs lehetőség.
 • A házirendben foglaltak be nem tartásával kapcsolatban bekövetkezett balesetekért, károkért az óvoda felelősséget nem vállal. A házirendbe foglaltak visszavonásig érvényesek!