Mozgáskotta

Mozgáskotta 

A Mozgáskotta program kidolgozója Magyar Gábor szegedi tanár-szakedző. Az eredeti tematikát átdolgoztuk úgy, hogy óvodáskorúak számára hatékony legyen. . Átszerveztük az óvoda heti- és napirendjét, hogy korcsoportonként foglalkozhassunk a gyermekekkel és a programot egymásra épülő foglalkozásokra bontottuk. Ezt kiegészítettük óvodásaink kedvenc mozgásos játékaival és az általunk kidolgozott „labda programmal.”

A módszer szervesen kapcsolódik az óvodai élet egyéb tevékenységeihez –matematika, környezeti nevelés, irodalmi nevelés, zenei és vizuális nevelés.

A program a gyermekek érettségének és egyéni fejlettségének megfelelő mozgásmintákat kapcsol játékhelyzetekhez és szituációkhoz, így igazodik elemi szükségleteikhez.

Vagyis elmondható, hogy egy pszichológiai alapokon nyugvó komplex személyiség fejlesztő mozgásos módszer.

Labdaprogram

Labdás játékok nélkül nem teljes a mozgásfejlesztés. A labdás gyakorlatok fejlesztik a testi- és idegrendszeri funkciókat, a szem-kéz és szem-láb koordinációt, továbbá hatással vannak a és a gömbérzék fejlesztésére, a mozgások térbeli és időbeli érzékelésére és pontosítására. Tökéletesen fejleszti a ritmusérzéket, az egyensúlyérzéket, segít kialakítani a gyerekben a vizuális érzékelést, az irányított figyelmet, a szabálytudatot és természetesen erősíti a fizikai erőnlétet is.


Hetente 1 alkalommal tartunk labdás foglalkozást a mozgáskottához csatolva. 3 éves tematikát dolgoztunk ki, melyet korcsoportokra bontva alkalmazunk.

Korcsolya

Korcsolya

A jéghez szoktatás, korcsolyázás lehetősége az intézményben

Az intézmény régi vezetősége felismerte azt a lehetőséget, hogy az óvodához közel helyezkedik el a városi műjégpálya. Ezt a lehetőséget felkutatva felvette a kapcsolatot a PSN Zrt-vel.

Az óvodába járó gyermekek középső csoporttól a téli időszakban (8 alkalommal) ismerkedhetnek ezzel a speciális közeggel: a jéggel. A PSN ZRT edzőjének közreműködésével hetente egyszer vesznek rész a gyerekek ezen a sporttevékenységen.

Középső csoportban az a cél, hogy szakember segítségével megismerjék a jég tulajdonságait, illetve a jégen való mozgáshoz megtanuljanak alkalmazkodni, elesni és felállni miközben fejlődik egyensúlyérzékük.

Nagycsoportban már a változatos téri tapasztalatok segítik őket (akadályok kerülése, hullámvonal és hátrafelé haladás) a további egyensúlyi fejlődésben. Megtanulják még a téri tájékozódást (társ kikerülése, illetve térbeli mozgások) és önmaguk mozgásának korrigálását miközben mozgásuk stabilabbá válik.

Úszás

Úszás - A vízhez szoktatás lehetőségei az intézményben

A másik sportolási lehetőség, amiben részt vesznek – kötelező jelleggel – az óvodába járó gyermekek: az úszás.

Helyszíne: a PTE Tanuszodája, illetve a Belvárosi Általános iskola Tanuszodája. Az úszóoktatók állandók, akik frontálisan, illetve mikro csoportokban tartják foglalkozásaikat.

A gyermekek középső csoporttól járnak úszni az őszi, illetve a tavaszi időszakban. Középső csoportban a cél, hogy szakemberek segítségével ebben az új környezetben a víz biztonságuk kialakuljon. Megismerik a jellegzetes technikáját a vízben járásnak, illetve a vízen lebegésnek. Nagycsoporttól már ismerkednek az úszás alaplépéseivel játékosan, illetve meg tanulnak úszni is. A víz alatti játékok nagy élmény számukra és szívesen hoznak fel a merészebbek víz alatti játékokat miközben téri tapasztalatokkal gyarapodnak a víz alatti közegben..

Így tedd

Így tedd rá – népzenei projekt

Ez a módszer Balatoni Katalin nevéhez kapcsolódik, mely a népi zenéhez, néphagyomány ápolásához és népi játékokhoz nyúl vissza, illetve nemzetközileg is elismert módszertani program. Komplexitásának köszönhetően minden kompetenciaterület fejlődését segíti és támogatja.

E módszer alkalmazása során a pedagógus és gyermek is olyan tapasztalatokkal, élményekkel és ismeretekkel találkozik, melyek szinte észrevétlenül beépülnek a mindennapi élet forgásába. Segítik a belső fejlődésben, önismeretben és az önkifejezés által az érzelmek megélésének lehetőségét is biztosítja.

Intézményünk pedagógusainak nagyon megtetszett ez a módszer, mert a mai kor gyermekeinek igényeit figyelembe véve könnyeden észrevétlenül jelenik meg benne az ismeretszerzés. Közben mozgás elemeket sajátít el és kognitív képességeit fejleszti úgy, hogy a zene, mint motiváló és érzelmi kompetenciát fejlesztő eszköz is jelen van. Ezen kívül olyan jelrendszerrel rendelkezik, mint a mozgáskotta módszerünk, amit ezért kombinálhatunk is egymással.

Óvoda pszichológus

Óvodapszichológusként a Nyugati Városrészi Óvodákban, a pedagógiai-nevelési folyamatban felmerülő nehézségek, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában igyekszem segítséget nyújtani. Elsődleges szerepem a megelőzésben, prevencióban rejlik.
Az óvodapszichológust felkeresheti a gyermek érdekében a pedagógus, aki a közös gondolkodás révén, támpontokat kaphat a probléma alaposabb megértéséhez, így a gyermek megsegítéséhez.
A szülők és a család is kérhet segítséget az óvodás gyermekkel kapcsolatban.
Ebben az esetben a találkozások a szülői szerep formálódását, a családi érzelmi nevelés sikerességét igyekszik támogatni.
A pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek közt végzi az adott intézményben. Az óvodapszichológussal folytatott munka nem azonos a pszichoterápiás megsegítéssel, és nem helyettesíti a gyermekpszichiátriai megsegítést. Ennek megfelelően a gyermek állapotáról klinikai diagnózis nem készül. A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pl.: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás stb, indikáció) esetén az óvodapszichológus a szülőt és gyermekét segít eljuttatni a megfelelő szakemberhez.

 


Milyen helyzetekben érdemes az óvodapszichológushoz fordulni?
-Viselkedési, beilleszkedési, magatartási problémák
- Érzelmi nehézségek
- Krízishelyzetek a családban pl. válás, gyász
- Csoportok, közösségek problémái
- Nevelési stílusok, nevelési dilemmák

Forduljanak hozzám bizalommal!

Kontrohr-Bősze Noémi
Óvodapszichológus
Tanácsadó szakpszichológus
Család-, párkapcsolati tanácsadó
Tel.: 30/218-3897; 30/227-2858

Veronika zeneprojekt

Veronika – zeneprojekt

A „Veronika” elnevezésű módszer egy Európai Uniós pályázati projekt, amiben több ország is részt vett. Először egy sérült kislánynál alkalmazták és így az ő nevéről kapta az elnevezését ez a speciális zenepedagógiai módszer.

A gyermekek testi, szellemi, érzelmi és szociális fejlesztését segíti a közös mozgás, zene, illetve tánc segítségével. Ebben a módszerbe intézményünk pedagógusai belevihették egyéni improvizációs és kreatív elképzeléseiket, miközben a mozgás és a zene kapja a főszerepet.

A célzott zenés, játékos kezdeményezések interaktívan hatnak a gyermekek személyiségének fejlődésére, miközben az együttjátszás és kapcsolatteremtés örömében felszabadul a gyermekek kreatív, önkifejező kibontakozása.

Sószoba

Sószobában, sótéglák és só ionizátor biztosítja az egészségmegőrzést. Ez a hely alkalmas mikrocsoportos foglalkozások megtartására, mese, zenehallgatásra, egyéni és mikrocsoportos tehetséggondozásra, illetve felzárkóztatásra.